“Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based Learning Environment (CT&MathABLE) (2022-1-LT01-KA220-SCH-000088736)” isimli (kısaca CT&MathABLE ), AB Erasmus+ K220 Programı Kapsamında yer alan proje, Bölümümüz öğretim elemanlarının katılımıyla koordine edilmeye başlanmıştı. Projeye 6 üniversite katkı sunmaktadır. Bunlar: Ankara Üniversitesi (Türkiye), Eötvös Loránd Üniversitesi (Budapeşte, Macaristan), Bask Ülkesi Üniversitesi (Bilbao, İspanya), Turku Üniversitesi (Finlandiya), KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (Stockholm, İsveç) ve Vilnius Üniversitesi’dir. Proje ayrıca iki uygulama okulunda gerçekleştirilecektir. Bunlar: Klaipėda Gedminai Progymnasium (Litvanya) ve Mamak Özkent Akbilek Ortaokulu’dur (Türkiye). Bu proje kapsamında ortaklar, çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencilerde bilgi işlemsel ve matematiksel düşünmeyi geliştirmek üzere hedefler belirlemiştir. Projenin açılış toplantısı 26-28 Ekim’de Bilbao’da (İspanya) gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Budapeşte’de 5-6 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

CT&MathABLE, dijital dönüşüm araçları ve pedagojilerini kullanarak Avrupa eğitim direncini ve kapasitesini artırır ve yenilikçi okul müfredatlarının hayata geçirilmesine olanak tanıyarak, dijital becerilere ve bilgi-işlemsel okuryazarlık yetkinliklerine sahip vatandaşlar yetiştirerek gelecekteki talepleri karşılamayı amaçlar. Proje, birçok öğrenci ile etkileşimli görevleri olan ve öğrencilerin hızlandırılmış zihinsel gelişiminde kanıtlanmış bir öğrenme mimarisi ve son teknolojilerle bütünleşen Bilgisayar ve Cebirsel Düşünme becerilerinin geliştirilmesi için kişiselleştirilmiş öğrenme yolları (Öğrenme Yolları) sunar. Ayrıca, Otomatik olarak İnternet (Bilgisayar Bilimi) ve Matematik öğrenimini değerlendirebilen yetkinlik çerçeveleri ve büyük ölçekli, etkileşimli görev kütüphaneleri sunar.

CT & MathABLE’nin sağladıkları:

– Kişiselleştirilmiş öğrenme yolları (Öğrenme Yolları), Bilgi İşlemsel Düşünce ve Cebirsel Düşünme yetkinliklerini geliştirir. Bu öğrenme yolları, etkileşimli görevler ile birleştirilen bir öğrenme mimarisi ve öğrenenleri hızlandırılmış zihinsel gelişimde bulundurduğu kanıtlanmış teknolojileri içermektedir.

– Bütünleşik ve otomatik öğrenim değerlendirme için yetkinlik çerçeveleri

– Bilgi İşlemsel ve Cebirsel Düşünme becerilerini geliştirmek için tasarlanmış büyük ölçekli interaktif görev kütüphaneleri bulunmaktadır.

PROJE HAKKINDA

Avrupa’da öğrencilerin kötüleşen performansı, özellikle PISA çalışması sonuçlarına ilişkin endişe ve endüstriyel rekabeti desteklemek için mühendislik ve bilimsel yetkinlik arzına ilişkin endişeler artmaktadır. Bu durumla ilgili ülkeler de bir süredir dijital ve mühendislik yetkinliği arzından endişeli olmuştur. Duruma çözüm bulmak için, DigCompEdu 2.0, Avrupa’nın 2030 için dijital hedeflerinin belirlenmesi (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en) ve gelecekteki eğitim için yönergelerin belirlenmesi (https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan) gibi birçok öneri yapılmıştır.

Matematiksel ve bilgisayar profillerine ihtiyaç duyulan kariyerlerin zorunlu eğitimde gençlere daha erişilebilir ve cazip hale getirilmesi, STEM kariyerlerine erişimi artırmak için önemli bir unsurdur. Ancak, öğretmenler düşük düzeyde eğitim hazırlığı ve bu hırslı programları uygulamak için ek destek ihtiyacı bildirmektedirler. Öğretmenlik mesleği durumu ve ihtiyaçları hakkında bir tartışma için “Dijital Yetkinlik, Öğretmen Özyeterliği ve Eğitim İhtiyaçları” raporuna (Mannila vd., 2018, DOI:10.1145/3230977.3230993) bakılabilir. Dijital dönüşüm teknolojilerini kullanarak CT & MathABLE projesi, cebirsel düşünme (AT) ve bilgisayar düşünme (CT) becerilerini bireye özelleştirilmiş bir şekilde geliştirme konusunda öğretmenlere yeni yaklaşımlar sunar. CT & MathABLE, bireyselleştirilmiş gelişim yollarını destekleyen ve yetkinlik ve değerlendirme çerçeveleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan yeni bir mimari aracılığıyla bunu başarmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, mevcut konsorsiyumda ortak VU, KTH ve UTU’nun önceki ortak çalışmalarına dayanmaktadır.

CT & MathABLE, geleneksel olarak dezavantajlı olanlar için daha uygun öğrenme yaklaşımları oluşturma ve böylece CT ve AT’den ve dolayısıyla STEM kariyerlerinden yararlanmalarına yardımcı olma konusunda bir projedir ve daha güçlü ve daha eşitlikçi bir topluma katkıda bulunur. Ayrıca, sonuç, yüksek nitelikli STEM vatandaşlarının teknik gelişime ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağı gibi, geniş katılım ve dahil ediciliği de sağlar ve ortakların ulusal kapasitesini güçlendirir. Proje, öğretmenlere, öğretmen eğitimcilerine, eğitim sağlayıcılarına ve bireysel okullara yeni araçlar sağlar ve eğitimde sürdürülebilir kaliteyi sağlama hedefine katkıda bulunur. CT & MathABLE, tüm yaş gruplarındaki CT ve AT öğretmenliğini desteklemek üzere müfredat ve kaynaklar geliştiren önde gelen araştırma gruplarının uzmanlığı ile benzersiz bir öğrenme kaynakları ve öğrenme analitiği birleştirir. Bilgisayar müfredatı için yetkinlik çerçevelerinden ve yenilikçi pedagojiden yararlanma konusundaki önceden belirlenmiş kayda dayalı işlemlerimiz sayesinde, CT ve Matematiğe Yetenekli bir toplum için bireyselleştirilmiş öğrenme trajedileri desteklemek için öğrenme analitiği ve yetkinlik çerçevelerini birleştiren bir öğrenme ve değerlendirme mimarisi geliştirmek için benzersiz bir konumdadır.

Bu konuda, şimdiye kadar yaptıklarımızı da içeren  white paper 1 & white paper 2 bilgilendirme dökümanlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

-Projenin Hedefleri

CT & MathABLE, STEM alanındaki vatandaş ajansını güçlendirmeye, sürdürülebilir rekabeti güçlendirmeye, sosyal adaleti sağlamaya ve eğitime erişimi kolaylaştırmaya yönelik özel katkılar sağlamaktadır. Bu yaparken, oluşturduğumuz ortaklık ayrıca Avrupa Dijital Stratejisi, Sanayi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Stratejisi, Avrupa İyileşme Planı ve genç istihdamına yönelik artan destek gibi diğer kapsayıcı AB eylemlerine de katkıda bulunmaktadır. Özellikle teknik ve mühendislik yollarına ve rekabete odaklanarak, bu unsurlar, problem çözme, cebirsel ve bilgisayar düşünme becerilerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için yoğunlaştırılmış faaliyetler yoluyla ele alınmalıdır.

CT & MathABLE’nin temel amacı, birden fazla boyutta öğrencilerin dijital dönüşümünü desteklemektir:

1) Öğrenme analitiği temelinde okul öğrencilerinin dijital becerilerini ve öz farkındalıklarını artırmak;

2) Etkileşimli görevler aracılığıyla bilgisayar düşünme (CT) ve cebirsel düşünme (AT) becerilerini geliştirmek;

3) Görev tabanlı öğrenme için STEM yaklaşımını entegre etmek;

4) Öğrenme analitiği ile CT Değerlendirmesi için araç oluşturmak ve

5) Etkileşimli görevleri ve değerlendirme araçlarını, çeşitli öğrenme yönetim sistemlerine entegre edilebilecek bir formatta sunmak.

Proje, Avrupa genelinde 9-14 yaşlarındaki öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme yollarını destekleyen bir öğrenme analitiği temelli çerçeve sağlamayı hedeflemektedir. Bu şekilde, tüm 9-14 yaş grubundaki çocuklar, bilgisayar bilimi ve problem çözme görevleriyle ilişkili önemli yeterliliklerden biri olan Bilgisayarlı ve Cebirsel Düşünme becerilerini güçlendirebilecekler.

Projenin ayrıca öğretmenler, öğretim tasarımcıları ve okul müfredatları açısından belirli hedefleri bulunmaktadır. Bunlardan biri, CT & MathABLE sisteminin uygulanmasıyla, öğretmenler sınıf ortamına teknolojinin entegrasyonunu deneyimleyecek ve resmi müfredatla birlikte kişiselleştirilmiş öğretim etkisini gözlemleyeceklerdir. Bu uygulama süreci, yenilikçi, etkileşimli görevlerin kullanımı için uygun pedagojik stratejileri düşünmeleri için öğretmenlere bir fırsat sağlayacak olan bir karışık öğrenme yaklaşımıyla çalışması beklenmektedir.

-Projenin İnovatif Yönleri

CT & MathABLE, sınıf eğitimine yenilikçi eğitim yaklaşımları geliştirir ve transdisipliner ve holistik öğrenmeyi destekler. Ortaklar, Matematikle entegre edilmiş (Cebirsel Düşünme) Bilgisayar Düşünme üzerindeki pragmatik bir yaklaşımı, erken yaşta unplugged etkinliklerden dijital tabanlı öğrenme yollarına sorunsuz bir geçiş sağlayan bir dizi araca, teknik ve yaklaşımlara bir dizi araç olarak teşvik ederler.

CT & MathABLE, yenilikçi kişiselleştirilmiş dijital öğrenme yolları geliştirir. Sonuç olarak oluşan kişiselleştirilmiş öğrenme mimarisi, öğrenme sürecinin dijital dönüşümünü ve değerlendirme çerçevelerini entegre eder. CT & MathABLE ile Avrupa’daki okul öğrencileri, 9-14 yaşlarında CT ile birleştirilmiş AT için öğrenme sonuçlarını artıracak yeni öğretim ve öğrenme desteğine erişebileceklerdir ve bu da milli test sonuçları ve PISA sıralamaları gibi anahtar performans göstergelerini doğrudan etkileyecektir.

Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kanıta dayalı bir rehberlik sisteminde temellendirilir. Öğrenci-merkezli bir yaklaşım kullanarak çevrimiçi bir ortamda, öğrencilerin zayıflıkları ve yanlış anlamaları aşmalarını ve CT’nin AT ile bütünleştirilmesi üzerine etkileşimli görevlerle öğrenci anahtar yeterliliklerini geliştirmelerini amaçlar. CT & MathABLE projesi, her öğrencinin kişisel sonuçlarını elde etmesine yol açacak CT ile entegre edilmiş AT üzerinde öğrenme yollarının oluşturulması açısından benzersizdir.

TOPLANTILAR

-Açılış Toplantısı, İspanya-Bilbao Kenti (26-28 Ekim 2022)

Bu toplantıda ortaklar, öğrenme yolları geliştirmek için beyin fırtınası yaptılar, birçok fikir toplandı, gözden geçirildi ve özellikle çalışma paketi 2’de uygulanacaklar.

Proje değerlendirme sayfası üzerinde tüm ortaklar yorum yaptılar ve proje değerlendirmesinin gözden geçirilmesine yoğun bir çalışma yürütmüştür.

-Online Toplantılar

Her ayın ilk haftasında, ortaklar proje ilerlemesini, ana etkinlikleri ve elde edilen sonuçları tartışmak için bir araya gelmiştir. Yapılacak işlerle ilgili kararlar tartışılmış ve onaylanmıştır.

7 Aralık 2022

10 Ocak 2023

8 Şubat 2023

 

BİLGİ-İŞLEMSEL DÜŞÜNME İÇİN ÖĞRENME YOLLARININ HAZIRLANMASI, DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ, İNTERAKTİF GÖREVLERİN GELİŞTİRİLMESİ

-Çalışma Paketi 2’nin (Work Package 2) temel sonuçları şunlardır:

– İki yaş grubu (9-11 ve 12-14 yaş) için ayrı ayrı öğrenme çıktıları: öğrencilerin bu projeye katılmalarının bir sonucu olarak ne bilmeleri ve ne yapabilmeleri gerektiği tartışılır. Öğrenme çıktıları, değerlendirme ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir rol oynar ve öğrenim faaliyetinin tamamlanmasından sonra, öğrencilerin hangi bilgiye sahip olmaları gerektiğini netleştirir.

– Faaliyet planı. Öğrenme hedefleri, çıktılarla eşleştirilerek faaliyet planları tasarlanır. Faaliyet planı, ortak ülkelerde kullanılan Bebras etkinlikleri ile eşleştirilmiş ve çevrimiçi, etkileşimli aktiviteler ve unplugged genişletme aktiviteleri içerir.

– CT ile entegre AT görevleri. Görevler pratik ve günceldir ve dijital yeterlilik gelişimi için temel oluşturabilir. Etkinlikler, değerlendirme çerçevesi ile bağlantılı analiz tabanlı bir öğrenme ekosistemine entegre edilir. En az 100 aktivite geliştirilip, tercüme edilip ve entegre edilecektir.

– Materyaller. Eko sisteme entegre edilen aktivitelerin metinleri, pilot soru formları, geri bildirim formları ve gerektiği durumda öğretmen kılavuzları, bağlantılı okulların bulunduğu ülkelerin dillerine çevrilecektir.

– Pilot çalışmaları. Geribildirim ve anket sonuçları, her ortağın pilot raporlarının temelini oluşturur.

– Öğretmen atölyesi. Öğrenme yolları ve öğrenme faaliyeti planları, Macaristan’daki ortaklar ve bağlantılı okullardaki öğretmenlerle birlikte Budapeşte’de bir öğretmen atölyesinde tartışılacaktır. Bu, öğrenme faaliyetlerinin son düzenlemesini içerir.

 

-Çalışma Paketi 3’ün (Work Package 3) temel sonuçları şunlardır:

– CT öğrenme çıktılarının (WP2) tanımı ve sistemli incelemenin temel alınmasıyla, farklı yaşı iki yaş grubu için CT ve AT becerileri değerlendirme araçları (COMATH1 ve COMATH2) geliştirilecektir. COMATH1 ve COMATH2, teorik olarak dayanıklılığı ve iyi kurulmuş tasarım çerçeveleri tarafından yönlendirilmiş olmaları nedeniyle yüksek geçerliliğe ve güvenirliğe sahip olacaktır. Bu, öğrencilerin dijital yeterlilik gelişimlerine ilişkin karmaşıklıkları tamamen çözecek ve öğrencilerin CT ve AT düşünme becerilerinin seviyesini yakalayacaktır.

– Öğretmenlere, 9-11 ve 12-14 yaş aralığındaki öğrencilerin doğru bir şekilde değerlendirme aracını kullanmasını sağlamak için, değerlendirme araçlarının nasıl kullanılacağına ilişkin kısa ve net yönergeler verilecektir.

– Öğrenci performans sonuçlarının nasıl yorumlanacağına dair öğretmenlere kısa ve net yönergeler verilecektir.

– Öğretmenler için yönergeler önce İngilizce olarak geliştirilecek, ardından ortakların dillerine tercüme edilecektir.

Çalışma Paketi 4’ün (Work Package 4) temel sonuçları şunlardır:

– Bilgisayar bilimi / CT konularına entegre edilmiş AT ile sınıflandırılmış etkileşimli görevler kümesi;

– CT üzerine yeni etkileşimli görevler oluşturmak için kullanılabilecek bir etkileşimli görevler çerçevesi;

– Etkileşimli görevler oluşturmak için bir araç tasarlanacak ve programlanacaktır. Ek olarak, etkileşim tipi için şablonlar, etkileşimli görevler için kriterler vb. geliştirilecektir. Tüm sınıflandırılmış görevler araç kullanarak sunulacak ve yeni görevler oluşturma yeteneği sağlanacak (etkileşim tipi için şablonlar, etkileşimli görevler oluşturma kriterleri).

– Geliştirilen araç kullanılarak uygulanacak etkileşimli görev kümesi oluşturulacaktır. Bu küme, hem ortak okullarda hem de projeye bağlı okullarda pilot olarak kullanılacak ve geri bildirimler toplanacaktır.

– Araç, analiz tabanlı bir öğrenme ekosistine entegre edilecektir. Ayrıca, öğrenme ekosisteminde öğrencilerin bu etkileşimli görevleri çözmeleri için işlevsellik de araçla birlikte uygulanacaktır.

– Oluşturulan etkileşimli görevlerin tercümesi ve Klaipeda Gedminai Progymnasium’da düzenlenen atölyelerde görevlerin ve araçların pilot uygulamaları yapılacaktır.

– Öğrenme görevlerinin kullanılabilirliği üzerine araştırma yapılacaktır. Kanıta dayalı kullanıcı deneyimine dayanarak, etkileşim tasarımı görevler boyunca iyileştirilecektir.

 

KALİTE GÜVENCE PLANI

Kalite Güvence Planı (QAP), Proje CT&MathABLE açıklaması ve tüm uygulanabilir kurallar ve yönergelerle uyumlu olarak geliştirilmiştir.

Bir projede Kalite Güvence önlemleri, proje sonuçlarının kalitesini ve proje yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılan yöntemlerin ve prosedürlerin kalitesini sağlar. QAP, proje ortaklığı tarafından izlenecek özel önlemleri tanımlar ve proje teslimatlarının proje beklentileri ve hedefleri ile uyumunu sağlar.

Kalite Güvence Planı, proje faaliyetleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi için göstergeleri, metodoloji ve prosedürleri belirler. Zamanlama etkin yönetimi için bir dizi planlanmış faaliyet içerir ve hedefleri, rolleri ve sorumlulukları tanımlar. Değerlendirme ve gözden geçirme yaklaşımının basit, esnek, kolayca uygulanabilir ve iyileştirmeye yönelik olması önemlidir.

Bu araştırma projesinde, ortaklar, Algoritmik Düşünce (AT) ile entegre unplugged ve plugged-in Bilgisayarlı Düşünme (CT) egzersizlerini analitik tabanlı bir öğrenme çerçevesi olan CT&MathABLE’e dahil ederek teknolojinin karmaşıklıklarından olası dikkat dağıtıcıları önleyebilirler. Böylelikle, CT ve AT ile öğrencilerin tanışmasına yönelik yeni bir yöntem sunabiliriz, öğrencilerin diğer okul derslerinde kullandıkları öğrenme ortamıyla zaten aşina oldukları bir öğrenme çerçevesi aracılığıyla. Ayrıca, bu şekilde öğrencilerin AT becerilerinin etkili bir şekilde gelişimini desteklemeyen ve “önce aritmetik sonra cebir” adı verilen geleneksel yaklaşımdan kaçınabiliriz. Birçok ülkede, erken cebir becerileri vurgulanmadığından, cebir ayrı bir konu olarak tanıtıldığında daha sonra zorluklar yaşanabilir. Bazı yazarlara göre, Matematik ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi özellikle cebirle birlikte öğretilirse öğrencilere fayda sağlar, ancak öğretim CT&MathABLE’da olduğu gibi çok yönlü bir şekilde yapılmalıdır.

CT&MathABLE projesinin amacı, matematikte CT becerilerinin faydalarını açıkça ortaya koymaktır. Özellikle erken cebir ve AT’ye odaklanılmakta çünkü soyutlama, genelleme, desen eşleme ve yapılandırma işlemleri gibi birçok özellikle CT özdeş özellikleri paylaşır. Müdahalemiz için Bebras yarışmasını model olarak kullanıyoruz. Milli müfredatları değiştirmek zordur, bunun yerine öğretmenin matematik derslerine dahil edebileceği ek aktiviteler sunuyoruz. Bu etkinlikler, CT ile AT entegre edilmiş CT problemleridir ve CT ve AT’yi paralel olarak geliştirmeye odaklanarak mevcut matematiksel bağlamla uyumludur. Problemler, CT alt becerilerine dayalı olarak yapılandırılmıştır (örneğin, veri ve bilgi, algoritmalar) ve dolayısıyla çözüm için AT ile birlikte gömülü seçilmiş CT becerilerinin kullanımını gerektirir. Doğru cevap, bu problemle bilgisayar bilimi ve AT arasındaki ilişkiyi açıklayan bir açıklama ile birlikte sağlanır.

Öğrenme etkinliklerinin yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilerinin CT ve AT becerilerinin nasıl geliştiğini değerlendirmek için bir değerlendirme aracı geliştirilecektir. Değerlendirme aracını kullanarak, öğretmenler, öğrenmesinde yardıma ihtiyacı olan bir öğrenci için destek etkinlikleri planlayabilirler.

Gelecekte, zorunlu eğitimde matematik profilleri gerektiren kariyerlere erişimi ve çekiciliği gençlere arttırmak, STEM kariyerlerine erişimi arttırmak için önemlidir. Dijital dönüşüm teknolojilerinden yararlanarak, proje öğrenenin ihtiyaçlarına göre bireysel olarak uyarlanmış şekillerde cebirsel ve hesaplama düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine yeni yaklaşımlar sunar. CT&MathABLE, bireysel gelişim yollarını destekleyen yeni bir öğretim mimarisiyle, yetkinlik ve değerlendirme çerçeveleriyle ahenkli entegrasyon sağlayarak, eğitimde sürdürülebilir kaliteye ulaşmayı hedeflerken eğitim için doğrudan katkı sağlar.

Proje tanıtımı

(Türkçe alt yazı seçeneği ile izleyebilirsiniz)

 

YAYGINLAŞTIRMA

-PROJE ORTAKLARININ WEB SAYFALARI

ANKU – Ankara University, Türkiye

Eötvös Loránd Üniversitesi, Macaristan

KTH – Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, İsveç

UPV/EHU – Bask Ülkesi Üniversitesi, İspanya

UTU – Turku Üniversitesi, Finlandiya

Vilnius Üniversitesi, Litvanya

KGP – Klaipėda Gedminų Progymnasium, Litvanya

MOAS – Mamak Özkent Akbilek School, Türkiye

 

PROJE ORTAKLARI VE DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

CT&MathABLE Newsletter 1, October 2022

CT&MathABLE Newsletter 2, May 2023

CTMathABLE_Newsletter-3, Feb 2024

CTMathABLE_Newsletter_4,April 2024

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS
Vilnius, Lithuania
www.vu.lt

 

 

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM
Hungary
www.elte.hu

 

 

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HENRIKO UNIBERTSITATEA
Spain
www.ehu.eus

 

 

 

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Sweden
www.kth.se

 

 

 

GEDMINŲ PROGIMNAZIJA
Klaipėda, Lithuania
gedminai.lt

 

 

 

TURUN YLIOPISTO
Finland
www.utu.fi

 

 

ANKARA UNIVERSITESI
Türkiye
en.ankara.edu.tr

 

 

 

OZKENT AKBILEK ORTAOKULU
Türkiye
ozkentakbilekoo.meb.k12.tr