Dersler

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı altında açılmış olan “Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır.  Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle öğrenme yönetimi sistemi (ÖYS) aracılığıyla e-öğrenim modeline göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. ÖYS üzerinde programın öğretim üyeleriyle ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans-sanal sınıf yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen öğretim üyeleri, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler. 
 
Program süresince alınabilecek zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS Z/S
851501 Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 3 8 Z
851502 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 8 Z
851503 Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları 3 0 3 8 Z
851504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 8 Z
 851505 Problem Çözme Kavramları ve Algoritmalar 3 0 3 8 Z
  Dönem Projesi       10 Z
851506 Veri Yapıları 3 0 3 8 S
851509 Görüntü İşleme 3 0 3 8 S
851510  Bilgi Güvenliği ve Şifreleme 3 0 3 8 S
851513  E-Öğrenme Teori ve Uygulamaları 3 0 3 8 S
851515 Nesne Yönelimli Programlama 3 0 3 8 S
851518 Veri Madenciliği 3 0 3 8 S
851520 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 8 S
851521 Programlamanın Temelleri 3 0 3 8 S
             
             
T : Haftalık teorik ders saati
U : Haftalık uygulama ders saati
K : Dersin toplam kredi saati
Z/S : Zorunlu/Seçmeli dersler
 

Bilgisayar Mimarisi ( 3-0 )

Bilgisayar mimarisi ve veri iletişimi. Mikroişlemci ,CPU ve ALU mimarisi. RISC ,CISC  bilgisayarları,  Hafıza yapılanması, RAM, ROM, flash bellek, DMA yapılanma.  I/O giriş ve çıkışlar, FIFO, paralel işlemciler. Veri ve adres hattı ve süreçleri

Görüntü İşleme ( 3-0 )

Bilgisayar ortamında sayısal görüntü işlem süreçleri ve analiz yöntemleri. Durağan ve hareketli görsellerde görüntü tanımlama ve analiz yapma. Görsellerin çeşitli çevresel şartlarda tanımlanması ve fiziksel  sonuçların çıkartılması.

İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi ( 3-0 )

İstatistikte Temel Kavramlar, Ölçek Türleri (Measurement scales), Örnekleme Yöntemleri, Verilerin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi, Konum ve değişim ölçüleri, Olasılık, Bazı olasılık dağılımları,İstatistiksel tahmin, Hipotez testi, Varyans Analizi, Regresyon ve korelasyon,  Parametrik olmayan istatistikler

Veri Madenciliği ( 3-0 )

Veri madenciliği temelleri, veri ambarları ve OLAP ile olan ilişkisi. Birliktelik kuralları, Kümeleme, Sınıflandırma, Metin ve web madenciliği ve kural öğrenme madenciliği.

Bilgi Güvenliği ve Şifreleme ( 3-0 )

Bilgi Güvenliği Kavramına Genel Bakış; Bilgi Güvenliği Teknik Altyapı Unsurları; CIA yaklaşımı; Bilgi Güvenliği Tehditleri; Bilgi Güvenliği Programının Yapısı; Bilgi Güvenliği Politikaları; Varlık Sınıflaması ve Değerlendirme; Erişim Kontrolü; Fiziksel Güvenlik; ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı; Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler; Bilgi Güvenliği Odaklı BT Yönetimi; Şifreleme Araçları. Kullanıcı Yetki Onayı. Erişim Kontrollü. İzinsiz girme Tespiti. Kötücül Yazılım. Hizmet-Engelleme Saldırıları. Güvenlik Duvarları. Güvenli İşlem. Arabellek Taşması. Yazılım Güvenliği. Fiziki Güvenlik İnsan Faktörü. Simetrik şifreleme ve Mesaj Güvenliği. Projeler.

Nesne Yönelimli Programlama ( 3-0 )

Nesne Yönelimli düşünme. Soyutlama. Nesneye Yönelik Analiz ve tasarım kavramları ve tasarım kalıpları. Tümleşik Modelleme Dili (TMD): giriş, modellemenin rolü, modeller ve görünümler, temel diyagramlar, temel elementler. Sıralama, sınıf ve paket diyagramlarına giriş. Geliştirme Yaşam döngüsü ve TMD (Gereksinim Analizi ve Tasarım, Yapılanma, Test, Uygulama). Yaşam döngüsü. Sorumluluk Güdümlü Tasarım metodu ve CRC kart kullanımı. Sınıflar ve Yöntemler. Mesajlaşma, nesne yaratma ve ön değer tanımlama. Kalıtım, alt sınıf ve alt tür. Statik ve dinamik davranış. Yerine geçme. Çoklu Kalıtım ve Çok biçimlilik.

Programlamanın Temelleri ( 3-0 )

C# Programlama dillerinde temel kavramlar: Nesne, ifade, deyim, bildirim, tanımlama, sabit kavramları ve uygulamaları. Sayı sistemleri, fonksiyonlar, başlık dosyalarının kullanımı. Faaliyet alanı ve ömür. Global ve local (yerel) değişkenler. Operatörler: Aritmetik, mantıksal, karşılaştırma, gösterici (Pointer), bitsel ve diğer operatörler. Kontrol deyimleri (if, if/else) ve iç içe kullanımları. Döngü deyimleri (while, do/while, for); Sonsuz döngü kavramı ve kullanım alanları; İç içe döngüler. Programlama dilinde verimlilik ve okunabilirlik. Programlama dilinin standart fonksiyonları ve bu fonksiyonların oluşturulması. Tür dönüşümleri. Rasgele sayı üretimi ve kullanım alanları. Diziler ve dizilerle ilgili algoritmalar. Dosya işlemleri.

Bilgi Sistemlerine Giriş ( 3-0 )

Bilgi Sistemlerine Giriş, Kurumsal Strateji ve BilgiSistemleri, Etik ve Gizlilik, Bilgi Güvenliği, Veri ve Bilgi Yönetimi, Telekomünikasyon ve Ağ Haberleşme, E-Ticaret, Kablosuz Mobil Bilişim, Sosyal Bilişim, Kurumsal Bilişim Sistemleri, CRM ve SCM Süreçleri, İş Zekası, Bilişim Sistemlerinin Edinimi, Yazılım, Donanım, Akıllı Sistemler

Bilimsel Hesaplama Teknikleri ( 3-0 )

Yakınsaklık basamağı, fark denklemleri, bilgisayar aritmetiği ve hata analizi, lineer olmayan denklemlerin çözümleri, lineer sistemlerin çözümleri, matris cebiri, veri analizi-interpolasyon, bağlayıcılar, en-küçük kareler, sayısal türev ve integral, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, lineer programlama ve optimizasyon

Veri Yapıları ( 3-0 )

Algoritma analizi, Sıralamalar, Yineleme-Ağaç yöntemi, Sıralama algoritmaları, Lineer zamanlı sıralama, sıralama istatistikleri, temel veri yapıları, karma tabloları, ikili arama ağaçları, kırmızı-siyah ağaçlar, genişlemeli veri yapıları, açgözlü veri yapıları, amortize analizi, en kısa yollar

Yazılım Mühendisliği ( 3-0 )

Yazılım süreci modelleri, proje yönetimi, çevik yöntemler, yazılım ve uygulama mimarisi tasarımı, tasarım kalıpları, hızlı yazılım geliştirme, doğrulama, sağlama. Yeni gelişen yaklaşımlar ve teknolojiler: ilgiye-yönelik, model-tabanlı, hizmete-yönelik yazılım mühendisliği ve bir yazılım projesi uygulaması.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ( 3-0 )

Bilim, teknoloji ve bilim adamları, Bilimsel düşünme becerileri,  Bilimsel araştırmaya giriş,  Zaman yönetimi ve planlama,  Literatür taraması, Araştırma sürecinde sosyal araçların kullanılması, Veri toplama ve analiz yöntemleri, Optimizasyon teknikleri, Araştırma Eğilimleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Nitel ve Nicel), Bilimsel Araştırmada Etik, Araştırmanın Sunumu, Rapor Yazma.

Problem Çözme Kavramları ve Algoritmalar ( 3-0 )

Problem Çözme ve Programlamaya Giriş: Problem Çözme Kavramları ve Stratejileri, Problem Çözme Süreçleri ve Araçlar. Mantık Yapıları: Programlama Yapısına Giriş, Problem Çözme Yaklaşımları: Doğrusal Mantık Yapısı, Karar Yapıları, Döngüler, Durumsal Mantık Yapısı, Sıralama Algoritmaları, Arama Algoritmaları.Problem Çözme Yaklaşımları: Problemleri Diziler ile Çözmek, Problemleri İşaretçi ve Dinamik Hafıza ile Çözmek, Problemleri Sınıf Yapısı ile Çözmek, Problemleri Özyineleme ile Çözme, Problemleri Kodların Tekrar Kullanımı ile Çözmek, Bir Programcı gibi Düşünmek.

Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları ( 3-0 )

Veritabanı ile ilgili temel kavramlar ve ilişkisel veritabanı tasarımı. Normalizasyon. Örnek Veritabanı Tasarımı ve Sql Veri Tipleri-Örnek Veritabanı Tasarımı. Veri Bütünlüğü ve Kısıtlar. SQL-Yapısal Sorgulama. Sorgulama İşlemleri ve Gruplandırarak Sorgulama. Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama ve Alt Sorgular. Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ( 3-0)

Kullanıcı arayüzü temel prensipleri. İnsanın yetenekleri ve sınırları. Kullanışlılık model ve ilkeleri. Kullanıcı ve görev analizi. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme. Renk ve tipografi. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri. Uygulamalar.

Veri İletim Yöntemleri ( 3-0 )

Ağ terminolojisi; Ağ iletişim kuralları; Yerel-alan ağları (LAN); Geniş-alan ağları (WAN); Açık Sistem Bağlantı Modeli (OSI); Kablolama, Kablolama araçları; Yönlendiriciler; Yönlendirici programlama; Ethernet, İnternet İletişim Kuralı (IP) adresleme; Ağ standartları ve buna ek olarak, ağ bakım ve ağ yazılımı araçları ve donatımlarının kullanımı; Cisco IOS Yazılım Yönetimi, yönlendirme iletişim kuralları yapılandırması; TCP/IP, ve erişim denetim listeleri (ACLs).

Akıllı Uzman Sistemler ( 3-0 )

Yapay zekânın tanımı, temel kavramlar ve teknikler, Uzman Sistemler ve mühendislik uygulamaları, Bulanık mantık ve mühendislik uygulamaları, Karar destek sistemleri ve uygulamaları, Genetik algoritmalar ve uygulama örnekleri, Yapay sinir ağları: Yapay sinir ağlarının yapısı ve temel elemanları, ilk yapay sinir ağları, yapay sinir ağı modelleri, geri beslemeli ağlar. Yapay sinir ağlarının mühendislik uygulamaları.

E-Öğrenme Teori ve Uygulamaları ( 3-0 )

E-Öğrenmeye Giriş ve Temel Kavramlar, Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar, E-Öğrenme Felsefesi ve Gelişim Süreci, Kullanıcılar ve İş Dünyası için Fırsatlar, Bilgi Yönetimi ve E-Öğrenme, E-Öğrenmede Kurumsal Altyapı, E-Öğrenme Stratejisinin Oluşturulması, E-Öğrenme Modelleri, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), E-Öğrenme Projesi Oluşturma: Yatırım Süreci ve Maliyet Analizi, E-Öğrenme Projelerinin Değerlendirilmesi, E-Öğrenmenin Geleceği, Sektörel Uygulamalar.

Web Tabanlı Yazılım Geliştirme ( 3-0 )

İnternet altyapısı ile ilgili teknolojiler ve internet protokolleri İstemci, sunucu kavramları; HTML’e giriş; Apache web sunucusu özellikleri; PHP Temel Programlama Esasları: PHP Program Yapısı, HTML ve PHP, Değişkenler, Koşullu İfadeler, Döngüler, HTML Form ve PHP ile değişkenlerin alınması, Fonksiyonlar, Dosya Kullanımı, Diziler; MySQL: Tablo oluşturma, phpMyAdmin kullanımı, PHP MySQL fonksiyonları; Oturum Kontrolü; GD Grafik Kütüphanesi; Web Servisleri; PHP ile Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş

Simülasyon ve Oyun Tasarımı ( 3-0 )

Oyunların tarihçesi ve oyunlardaki mevcut yaklaşımlar. Tasarım ve geliştirmedeki temel kavramlar. Ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları. Fizik ve matematik kurallarının oyunlarda kullanılması. Temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanılması. İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.

Yazılım Değerlendirme: Süreç ve Yöntemler ( 3-0 )

Giriş: Ürün süreç değerlendirmesi ve değerlendirmenin rolü. Yazılım ölçümü. Ürün değerlendirme: Dış ve iç güvenilirlik, kullanışlılık. Kaynak değerlendirme: verimlilik ve araçlar. Süreç değerlendirme: modeller, yöntemler ve öngörü. Deneysel yöntemler: geçerlilik deneyleri, vaka çalışmaları, tehditler. Yazılım testine genel bakış: temelleri, işlevsel ve yapısal test, test süreci. Test gereksinimleri ve kapsamı – denetim akışı, veri akışı, karar kapsama. Nesne yönelimli sistemleri test etme: yazılımlarda benzersiz test sorunları, Tasarımların test edilebilirliği, test tasarımı, test modeli, Kara kutu sistem testleri.

Bilgi Teknolojileri Yönetimi ( 3-0 )

BT dizge yönetimi: Yönetimin değerlendirilmesi. Proje yönetim ilkeleri: Planlama ve raporlama, proje takımı, Proje yönetim zaman çevrimi: Aşamaların zamanlaması, analiz ve tasarım aşaması, gerçekleme süreci, sınama. Proje yönetim teknikleri.

Mobil Uygulama Geliştirme ( 3-0 )

Mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirme ve yayınlama süreçlerinin tanıtılması, Mobil cihazlar için kullanılan aygıta özgü (native) ve platform bağımsız yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi, Uygun yazılım geliştirme aracı ile bir uygulamanın geliştirilmesi.