Kısaca Enformatik olarak ifade edilen Bilgisayar Bilimleri (Informatics/Computer Sceince), son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmış, tüm bilim alanları için vazgeçilmez bir kavram hâline gelmiştir. Çok yönlü bir disiplin olarak Enformatik, yapay zeka, matematik, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı akademik disiplinleri içinde barındırır. Enformatiğin uğraşı alanı, bu disiplinlerdeki sistemlerin içinde ve sistemler arasında bilgi akışını sağlıklı bir şekilde düzenlemektir. Bunun için de bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemleri kurulur. Bir meslek dalı olarak Enformatik, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Enformatik, bu sistemlerin kullanıldığı başta sağlık, hukuk, işletme, eğitim ve iletişim olmak üzere tüm disiplinlerde gereklidir.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri kavramları ile bilgisayar bilimleri kavramları bir arada düşünüldüğünde, akla öncelikle uzaktan öğretim ve e-öğrenme gibi teknoloji destekli öğretme süreçleri gelmekle beraber, enformatik artık tüm bilim alanlarının vazgeçilmez bir boyutu haline gelmiştir. Sağlık, fen ve mühendislik, işletme, eğitim ve hukuk gibi farklı disiplinler düşünüldüğünde, bu disiplinlerin de artık bilişim teknolojileri ve süreçlerinden yararlanmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Enformatik Yüksek Lisans Programları tamamen disiplinler arası bir oluşumdur.

Farklı alanların bilişim teknolojilerine ve bilgisayar bilimlerine dayalı olarak yürüttüğü çalışmalar, bu alanlarda çalışan insan gücü profilinin değiştiğini, gerek yöntem ve kuramların uygulanmasında, gerekse kuramların uygulamaya geçirilmesinde farklı donanımlara sahip bireylerin yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bilişim teknolojilerinin ve bilgisayar sistemlerinin etkili kullanımı konusunda farklı alanlarda var olan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmek gerekmektedir.

Bilgi çağında ve bilgi toplumlarında, kendi uzmanlık alanının yanı sıra enformatik konusunda yetişmiş bireylere ve bu konularda yapılacak araştırmalara çok büyük gereksinim duyulmaktadır. Özetle, bu donanıma sahip bireyleri yetiştirebilmek ve disiplinler arası araştırma çalışmalarını teşvik edebilmek amacıyla Enformatik Yüksek Lisans Programları farklı alanların lisans mezunları için toplumun gereksinimlerine yönelik farklı ve nitelikli uzmanların yetişmesine öncülük edecektir.

Enformatik Yüksek Lisans Programlarının başlıca hedefleri arasında aşağıda belirtilen öncelikler yer almaktadır.

✧ Farklı disiplinlere matematik ve bilgisayar bilimleri konularında destek sağlayarak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde öncülük etmek,

✧ Disiplinler arası konu alanları için nitelikli insan gücü yetiştirmek,

✧ Disiplinler arası araştırma çalışmalarını yürütmek, araştırma kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak,

✧ Uygulamalı çalışmaların yürütülmesine olanak sağlayarak, disiplinler arası bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yardımcı olmak ve

✧ Yurtdışında bilişim teknolojilerine ve bilgisayar bilimlerine yönelik kurumlar ile kısa dönemli öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri çerçevesinde işbirliği geliştirmek, bu kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek ve birlikte karşılaştırmalı araştırmalar yapmak.

Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Enformatik Yüksek Lisans” diploması verilir.

Tüm başvuru ve kayıt işlemleri Fen Bilimleri Enstitüsünce yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.