Kilis, S., Rapp, C., Gulbahar, Y. (2014, Eylül). Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: Türkiye-Almanya Örneklemi.  (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’ nda sunulan bildiri), Trakya Üniversitesi, Edirne.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, AB FP7 Era.Net Rusya işbirliği kapsamında TÜBİTAK desteği ile yürütülen Ülkeler Arası Öğrenme için Katalizör olarak Sosyal Medya (SoMeCat)5 adlı araştırma projesi kapsamında, Türkiye ve Almanya’da yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin sosyal medyaya karşı algısını belirleyerek iki ülke arasındaki kültürel farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Bu nitel araştırma, durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Almanya’dan Konstanz Gölü Üniversitesi (KGÜ) ve Berlin Teknik Üniversitesi (BTÜ) katılımcı üniversitelerdir. Toplam 22 gönüllü eğitmenle (Türkiye 12, Almanya 10) görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yüz yüze ya da Skype/Hangout kullanılarak çevrimiçi yapılmıştır. Görüşme formunda araştırmacılar tarafından geliştirilen 11 açık uçlu soru bulunmaktadır. Görüşmeler, 20-60 dakika arasında değişiklik göstermiştir. Toplanan veriler, katılımcıların demografik bilgileri, göç, güncel teknolojiler, günlük hayatta ve eğitsel ortamlarda sosyal medya kullanımı ve algıların yanı sıra kültürel farklılıklar açısından analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, eğitmenler sosyal medyanın eğitim odaklı potansiyelinin farkındadır ancak yeterli seviyede bilinçli değildir. İki ülkeye göre eğitmenlerin kullandığı ortak araçlar olmasına rağmen, farklık gösteren araçlar da bulunmuştur. Bazı eğitmenler eğitimle sosyal medya araçlarının bütünleştirilmesinde sorun yaşamaktadır. Türkler, bu sorunların genel olarak mevcut altyapının yetersizliği ve eğitsel rehberlik edici kılavuzların eksikliğinden kaynaklandığını belirtmiştir. Almanların çoğu pozitif görüşe sahiptir. Genel olarak iki ülkede de eğitim kurumlarının bir plan ve stratejiye sahip olmamasının büyük bir sorun olduğu görülmüştür. Ayrıca, eğitimde sosyal medya araçlarının kullanımına yönelik kurumların eğitmenleri teşvik edici herhangi bir politikası ya da stratejisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.jitte.org/ojs/index.php/jitte/issue/current/showToc

enformatik_logo